คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์

วันที่ 13 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 หัวข้อ “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์” และร่วมปาฐกถาพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่  การจัดงานครั้งนี้  เป็นโครงการร่วมกันที่ต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปิดเผยว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 หัวข้อ “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์” ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ทเชียงใหม่ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศฯ (BTC) ได้ประสาน และจัดหาทีมงานวิทยากรในการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนกำหนดในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่

1.  หัวข้อ เรื่อง  การตลาดดิจิทัลและช่องทางการขายออนไลน์ วิทยากรโดย อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และอาจารย์วลัยพร สุพรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หัวข้อ เรื่อง การเตรียม Contents เพื่อการประชาสัมพันธ์บนตลาดดิจิทัล วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ แสงแก้ว และอาจารย์ชยภัทร  พุ่มจันทร์  อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หัวข้อ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน วิทยากรโดย อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง และอาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ และทีมงาน

4. หัวข้อ เรื่อง การจัดแสดงสินค้าอย่างไรให้โดนใจลูกค้า วิทยากร อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด และทีมงาน

          การจัดโครงการดังกล่าวมีกลุ่มผู้ประกอบกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่า หลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ครั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์มากขึ้น

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่