คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


อบรมเทคนิคพูดหน้ากล้องอย่างโปร ไลฟ์สดน่าฟัง

วันที่ 27 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพูดหน้ากล้องอย่างโปร ไลฟ์สดน่าฟัง ให้กับอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงแรม Book hotel by ISTY จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับ เทคนิคพูดหน้ากล้องอย่างโปร และไลฟ์สดน่าฟัง ให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ การเป็นวิทยากรออนไลน์ ได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  คุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณปริญญ์ กฤษสุนทร  ผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่