คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


FMS CMRU Forum ครั้งที่ 1

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FMS CMRU Forum ครั้งที่ 1  หัวข้อ สถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจเชียงใหม่  ยุค โควิด-19  และอดีต ปัจจุบัน อนาคต  ในการรับมือของผู้ประกอบการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจยุค โควิด-19 ให้กับศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมโครงการ 

โดยได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมอภิปราย ดังนี้
- คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์  ประธานหอการค้าเชียงใหม่ 
- คุณประภาส มรกตวิจิตรการ : หุ้นส่วนเจ้าของร้าน วอร์มอัพคาเฟ่ : ศิษย์เก่าภาควิชานิเทศศาสตร์
- คุณดานัย  มะโนวรรณ :  เจ้าของธุรกิจแทมมี่ผ้าม่านเชียงใหม่ : ศิษย์เก่าภาควิชาบริหารธุรกิจ
- คุณรุ่งฟ้าประภาศรี พวกอินแสง : เจ้าของ บริษัท เบสท์เครื่องครัว จำกัด : ศิษย์เก่าภาควิชาการตลาด
และ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ : อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ : ศิษย์เก่าภาควิชานิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่