คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


วิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่ 3 ประเพณีงาบุญเทสกาลเข้าพรรษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา  ถวายเทียนพรรษา และปัจจัยร่วมทำบุญกองทุนผ้าป่าแสงสว่าง  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีสำคัญของท้องถิ่นให้กับนักศึกษา และเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมถึงเป็นการร่วมรักษาประเพณีปฏิบัติสืบกันมาในวันเข้าพรรษา

ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่