คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ร่วมต้อนรับ บริษัท เบทาโกร ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับทีมบริหารจาก บริษัท เบทาโกร ภาคเหนือตอนบน ในการเข้าหารือเพื่อแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ  บริษัท เบทาโกร ภาคเหนือตอยบน ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสในการรับสมัครงานให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การหารือดังกล่าวร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอบคุณภาพข่าว : เพจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่