คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ฺBTC ร่วมกับ พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย และแนวทางในการจัดกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งทั้งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชุมชนท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์  วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ และได้รับเกียรติ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงานและต้อนรับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่องออกในครั้งนี้  มุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการส่งออก ขั้นตอนวิธีการด้านการส่งออก และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้  และนำผลที่ได้จากการโครงการมาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องตรงกับความต้องการและหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพในการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้จัดสัมมนาได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยมีการวัดวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามแบบฟอร์มคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเว้นระยะห่างระหว่างนั่งอบรม

  การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จำนวน 4 ท่านมาบรรยายพิเศษ ดังนี้ ท่านที่ 1 คุณดวงดรันย์ อยู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย (TEMA)  ท่านที่ 2 คุณพลอยประภัสร์  ชินวงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พลอยพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก ท่านที่ 3 คุณทัศนันท์  ธนัญชัย ผู้แทนบริษัท แฮปปี้ เซ็นเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟูดส์ ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการสัมมนาประกอบด้วยเรื่อง มาตรฐานการส่งออก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งออก และการขายออนไลน์กับแพลตฟอร์ม Alibaba ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้คาดว่าผู้ประกอบการจังเชียงใหม่ จำนวน 35 ท่านจะได้รับความรู้ แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ไปต่อยอดขยายแผนงานธุรกิจเพื่อการส่งออกตลาดต่างชาติมากยิ่งขึ้น จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่