คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา และหนังสือเพื่อเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

วันที่ 02 เดือน เมษายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา และหนังสือเพื่อเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความรู้ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา และหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนและมอบเทคนิคการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมจุมเงิน โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2564

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่