คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการ โดย ผศ.จิรวรรณ  บุญมี อาจารย์ประจำวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  (MGT 2201) ได้ให้นักศึกษาหมู่เรียน จก.62 บธ.บ.4.3 มีการฝึกปฏิบัติโดยจัดโครงการฝึกอบรมอบรมเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ อาจารย์วรพล  วัฒนเหลืองอรุณ  ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


#การจัดการCMRU
#เรียนสนุกสุขทุกกิจกรรม
ขอบคุณ ภาพ:ข่าว หลักสูตรการจัดการ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่