คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์

วันที่ 12 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและความกล้าหาญในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งการปลูกฝังความใฝ่รู้และหาวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากสื่อต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้พัฒนาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ โดย คุณสุมนา โสระธิวา เป็นวิทยากรให้ความรู้  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล CMRU

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่