คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พิธีส่งมอบงานในหน้าที่

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่
คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้นำผู้บริหารชุดเก่า กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน และกล่าวขอบคุณคณาจารย์ ในการให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 - 8 มีนาคม 2564  

จากนั้นได้มีพิธีการส่งมอบงานในหน้าที่ให้กับผู้บริหารทีมใหม่ โดยมีคณาจารย์บุคลากรประจำคณะที่มาร่วมแสดงความยินดี
โดยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการทีมใหม่ จะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 89 มีนาคม 2564 - วันที่ 8 มีนาคม 2568 ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่