คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เสริมทักษะทางวิชาชีพเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดำเนินโครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ ประกอบด้วย ทักษะด้านไอที "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนโลก โอกาสและความท้าทายของนักบัญชี" ทักษะภาษี "ภาษีที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ และภาษีที่นักบัญชีต้องจัดทำ" และทักษะทางบัญชี  "การปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่ไม่ควรลืม" และ "การบัญชีภาครัฐ"   จากทีมวิทยากร 4 ท่านดังนี้ รศ.ดร.อุเทน เลานำทา นางสาววีรยารัศมิ์ ภาสกรวรวนิช อาจารย์วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ และ อาจารย์ ดร. ธารทิพย์ สีตาล ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564  เพื่อให้นักศึกษามีความรุ้และมีทักษะในวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากผู้มีประสบการณ์ตรง  

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ ACC CMRU

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่