คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เตรียมความพร้อม นักศึกษา

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     หลักสูตรวิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาควิชาการบัญชีและการเงิน  โดยมีหัวข้ออบรม “บุคลิกภาพที่ดีส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี” และ เตรียมความพร้อมในด้าน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนโลก:โอกาสและความท้าทายของนักบัญชี”  ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  ณ อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี  ชั้น 4  ห้อง 29041 และ 29042


     ในการอบรมหัวข้อ บุคลิกภาพที่ดีส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าวิกร อินลวง และ หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนโลก:โอกาสและความท้าทายของนักบัญชี  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อุเทน เลานำทา  อาจารย์จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  โดยโครงการการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม สามารถปรับตัวให้ทันกับ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับการเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ ACC CMRU 









วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม



ข่าวล่าสุด





คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่