คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา กิจกรรม โฆษณาฮาเฮ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา กิจกรรมโฆษณาฮาเฮ ของนักศึกษานักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เครือข่ายฅนทันสื่อ แผนงานฅนทันสื่อสายเหนือ - Nithed CMRU ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมพิเศษโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประเด็นการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประเด็นการรู้เท่าทันโฆษณา การใช้สื่อในยุคปัจจุบันอย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองคุณภาพที่รู้เท่าทันสื่อ การเตรียมตัวในการเรียน-การใช้ชีวิตจากมัธยมสู่อุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ ครูจาตุรงค์ เบ็งยา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และคณะครูโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่