คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การตลาดดิจิทัล สำหรับการเกษตร

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และ อาจาย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “Digital Tranformation” และ “Digital Marketing”  และ การบรรยายหัวข้อ “ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์” และ “ความปลอดภัยและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” และการทำคลิปวีดีโอ ผ่านแอฟพิเคชั่น Tiktok  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่