คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


มากกว่าในห้องเรียน คือ ประสบการณ์

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษา หลักสูตรการเป้นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ในหน่วยงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ การหาประสบกาารณ์จากการทำกระดาษษาจากขี่ช้าง ณ  Elephant Poopoopaper Park โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การประกอบธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศุึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงเพื่อเป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักศีกษาเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการของธุรกิจท่องเที่ยวได้เข้าใจมากขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน และเป็นการเรียนการสอนที่อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนไปพร้อมๆกัน

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว จากเพจ การเป็นผู้ประกอบการ = เจ้าของธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่