คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เก่าพี่ใหม่น้อง

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ การเตรียมตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตจากมัธยมสู่อุดมศึกษา และประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ และร่วมมอบเสื้อผ้ารองเท้าในโครงการเก่าพี่ใหม่น้อง ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาการโน้มน้าวใจสำหรับงานนิเทศศาสตร์ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นประธาน พร้อมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๖๐ คน

 

ทั้งนี้กิจกรรมใน โครงการเก่าพี่ใหม่น้อง เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีเสื้อผ้า รองเท้า ที่ไม่ได้ใช้และอยู่ในสภาพดี บริจาคเพื่อรวบรวมส่งต่อให้สภานักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคมจัดแบ่งปันให้น้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้นำไปใช้ต่อ ซึ่งนอกจากจะสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันแล้ว ยังเป็นการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในการทำโครงการ การเรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ ในรายวิชาการโน้มน้าวใจสำหรับงานนิเทศศาสตร์ ที่มีอาจารย์กมลวรรธ สุจริตเป็นผู้สอนในรายวิชา ที่สอดคล้องแผนงานฅนทันสื่อ Nithed CMRU ของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่