คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 และเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคลากรทีมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ (Learning person) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3R ประกอบด้วย Reading การอ่านออก (W)Riting การเขียนได้ และ (A)Rithmetics ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้อบรมในหัวข้อ การใช้ Application ในการคำนวน วิทยากรโดย อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง อาจารย์จาก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ CMRU

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่