คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ เมื่อวันที่  15-16  กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยเป็นนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษา ในหัวข้อ ติดปีกความคิด long life Learning นักเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำรวยการฝ่ายบริการทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการร์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต  และกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งการจัดเป็น 2 วัน จำนวน 4 กลุ่ม จำนวนนักศึกษาไม่เกิน 200 คนต่อกลุ่ม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19 

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่