คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน

วันที่ 13 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2564

         คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน” โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนของกระบวนการการจัดการความรู้ ในขั้นตอนการเสาะแสวงหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะได้นำชุดข้อมูลหลักนำไปขยายผลหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ ๆ และมีการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการจัดการความรู้เกิดผลผลิตและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในลำดับต่อไป
          การจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้จะเป็นการเสาะแสวงหาข้อมูล เพื่อนำมาซึ่งการสร้างความรู้หรือแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับปีงบประมาณ 2564 ภายใต้หัวข้อ “การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.กชวร จุ๋ยมณี อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษาและกรรมการการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อจะได้ช่วยกันถอดองค์ความรู้ในตัวบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการให้ได้มากที่สุด แล้วนำไปต่อยอดสำหรับกระบวนการขั้นตอนของการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่