คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลัง Covid-๑๙

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาในหัวข้อ “ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลัง Covid-๑๙”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563  และ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563   ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ในโครงการทั้ง 2 วัน การบรรยายภาคเช้า ในหัวข้อ  “ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายใหม่หลัง Covid-19” โดย วิทยากร  ดร.ชาคริต พิชญางกูร Business Coach and Head of Lifestar, Lifestar Company Limited, Bangkok ในภาคบ่าย การร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเงิน และการร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยตรงจากผล Covid-19 จากตัวแทนผู้ประกอบการ โดย คุณธีระพล พรหมศรี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณราเมศ รัตยันตรกร ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บ. มาดามแมงโก้ จำกัด และ ดร.ชาคริต พิชญางกูร Business Coach and Head of Lifestar, Lifestar Company Limited, Bangkok 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่