คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2563

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่  2/2563  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้เป็นผู้นำประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับ

- ผศ.ดร.จินดาภา สรีสำราญ ในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อ.ดร.ศุภชัย มุกดาสนิท   ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-  อ.อัญมณี ภักดีมวลชน ในโอกาสรายงาน กลับจากการศึกษาระดับปริญญาเอก


ยินดีกับบุคลากร

- นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน ในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่