คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ศูนย์ BTC จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ BTC จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

   ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (BTC) จัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 : การสร้างความร่วมมือและสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
   โดยมีภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) วิทยากร โดย  คุณปฐมพงษ์ จันทร์ต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบ่ายในหัวข้อเรื่อง การทำแผนธุรกิจ วิทยากรโดย อาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช  ประธานหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ   เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หล้า ศูนย์ราชการสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่