คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การลงนาม MOU

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การลงนาม MOU ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับ พัฒนาชุมชน และเกษตรอำเภอสันกำแพง 

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ BTC ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง และนักศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและสามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมหลวงปู่หล้า ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่