คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดี

วันที่ 05 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่ง อาทิ การเปลี่ยนระบบกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การก่อสร้างห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนสาธิต การจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยครบอายุ ๖๐ ปี และพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน ฯ เป็นต้น

จากนั้นได้มีพิธีลงนามเอกสารมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทในการมอบงานในหน้าที่อธิการบดีฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ขอบคุณ ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่