คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คนเก่ง FMS

วันที่ 05 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9 /2563  เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ดังนี้ 

กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โจทย์ประจำเดือนตุลาคม 2563 “ดัน Street Food Thai ให้ดังไกลไปทั่วโลก”

๑. รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม NMT Street Food 

    1.นายปพนธนัย ศิริพิชิตพงศ์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

    2.นางสาวมินตรา อุมาฆะ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

    3.นายสมบูรณ์ คชบุตร นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
 

๒. รางวัลชมเชย ชื่อทีม บริษัท the Street Food company

   นายจิราวัฒน์ ขัดทา  นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

 

การประกวดมิวสิควีดีโอ ประกอบเพลง Moral Fight Covid “ให้รัก ... พาเราไป”  โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ทีม Rustic studio

1.นายธนาวุธ เกตุชีพ    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

2. นายนครินทร์ เสาร์แก้วคำ    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

3. นายปพนวิช บุญมี    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

4. นายพัทธพล ตั๋น แดง    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

5.นางสาวอารียา บุญมาตัน    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่