คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สอนทำบัญชี

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์กิรณา ยี่สุมแซม อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน นำนักศึกษาจากหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในการสอนการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีวิสาหกิจชุมชน  ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสตรีบ้านโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย เมื่อวันที่17-18 ตุลาคม 2563 

โดย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสถานการศึกษาในการบูรณาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการยกระดับของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในชุมชน ให้มีศักยภาพ และมีมูลค่ามากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ รวมถึงสามารถให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่