คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาคพิเศษ

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้อปงระชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภาคพิเศษที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้มีกิจกรรม การบรรยายหัวข้อ ฝึกงานอย่างไรไม่ให้เจอ  Drama การวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะกับการเป็นนักศึกษาฝึกงาน  โดยวิทยากร คุณพริตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท x Agency Co.LTD. และการชี้แจงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการร์วิชาชีพ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่