คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Content Creator

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม นำอาจารย์และนักศึกษาบริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator by Photo ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 

โครงการเริ่มต้นด้วยกิจกรรม “รู้จักเขารู้จักเรา” ซึ่งนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้แนะนำหลักสูตรต้นกล้าจอมทองแผนการเรียนวิศวะ-สถาปัตย์ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 80 คน กิจกรรมภาคบรรยาย “Content Creator อาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่” โดยอาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน และกิจกรรมภาคปฏิบัติ “Photo Content การสร้างเนื้อหาผ่านรูปภาพ” โดยอาจารย์กมลวรรธ สุจริต อาจารย์จากภาควิชานิเทศศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์ชยภทร พุ่มจันทร์ อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังได้แนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาควิชาให้กับนักเรียน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สอง นำนักศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาเป็นการปิดท้ายโครงการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจ และได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น

ทั้งนี้กิจกรรมบริการวิชาการนี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่