คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Accounting Exit Exam

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา  (Accounting Exit Exam) โดยระบบข้อสอบออนไลน์ Secretive เพื่อวัดความสามารถทางวิชาการบัญชี ระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา

ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการบัญชี ได้แก่ การบัญชีขั้นต้น  ภาษีอากร การบัญชีต้นทุน การสอบบัญชี การบัญชีขั้นกลาง 1 การบัญชีข้้นกลาง 2  การบัญชีขั้นสูง  1 การบัญชีขั้นสูง 2  

โดยได้จัดสอบเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ FMS 11 - 13 

ติดตามข่าวของภาควิชาได้ที่ เพจ ACC CMRU 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่