คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การบัญชี ภาคพิเศษ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ในกิจกรรมนี้นักศึกษาบัญชีภาคพิเศษ จำนวน 22 คนได้เข้าร่วม และนำเสนอผลการจัดทำธุรกิจจำลอง "ม่วนงันหรรษา ล้านนาขันโตก" โดยมี อ.ดร.อุไร ไชยเสน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อ.ดร.ภัทรานิษฐ์  กิตติ์ธิตินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงินได้แก่ อ.ดร.วิภาวี ศรีคะ หัวหน้าภาค  อ.วิไลพร ไชยไย และอ.กิรณา ยี่สุ่นแซม ยินดีกับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มอบให้กับมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าบ้านบุญทองและภาควิชาฯเพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมต่อไป 
#ACC CMRU รู้รอบ ชอบปฏิบัติ วิสัยทัศน์ดี มีจรรยาบรรณ

ขอบคุณ  ภาพ:ข่าว เพจ  ACC CMRU

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่