คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การเสริมสร้างนักบริหารรุ่นเยาว์

วันที่ 24 เดือน กันยายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 4 : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในการบริการวิชาการสู่ชุมชน หัวข้อ “การเสริมสร้างนักบริหารรุ่นเยาว์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น. รอบเช้า ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และรอบบ่ายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ด้านบริหารและวิทยาการจัดการ ภายในกิจกรรมได้มีการมอบรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำแผนธุรกิจผู้ประกอบการจากนักบริหารรุ่นใหม่ การแนะนำแอพพลิเคชั่นและธุรกิจออนไลน์ ผลงานการประกวดระดับประเทศ การเล่นเกมตอบคำถามด้านวิทยาการจัดการชิงรางวัลผ่าน Kahoot การแสดงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลเกียรติยศระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการแนะนำช่องทางกาสื่อสารด้านบริหารและวิทยาการจัดการผ่านแอพพลิเคชั่นของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 2 โรงเรียน ให้ความสนใจด้านการบริการวิชาการความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นดี

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่