คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Nithed CMRU Ambassador 2020

วันที่ 15 เดือน กันยายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษานิเทศศาสตร์จัดกิจกรรม Nithed CMRU Ambassador 2020

กรรมการนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการคัดเลือก Nithed CMRU Ambassador 2020 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ ในนามภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต และเป็นต้นแบบของนักศึกษาใหม่ที่ “ใฝ่รู้ ดูดี มีคุณธรรม งามน้ำใจ ใฝ่สัมฤทธิ์”

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563 ณ ราชภัฏเชียงใหม่แกรนด์ฮอล์ ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ  Nithed CMRU-NithedShow









วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม



ข่าวล่าสุด





คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่