คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


รางวัลผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม

วันที่ 03 เดือน กันยายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหลักสูตรที่ได้รับรางวัล ได้แก่

๑. รางวัลผลการประเมินระดับหลักสูตรยอดเยี่ยม กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

๒. รางวัลผลการประมินฯ ระดับหลักสูตร อันดับที่ ๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

๓. รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี (๓.๐๑) ขึ้นไป ต่อเนื่อง ๓ ปี ได้แก่

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ  วิทยาการจัดการ CMRU'News @cmrufms

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่