คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


วจก.ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนการศึกษา 

วันที่ 01 เดือน กันยายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราตจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ดร.สุรีย์พร คองประเสริฐ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวและรับใช้สังคมได้ในอนาคต ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับพระเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมียอดผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 714,368 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบแปดบาท)

ขอบคุณ ภาพซข่าว www.cmru.ac.th

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่