คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


แกนนำเยาวชน MIDL for Inclusive Cities ภาคเหนือ

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและเครื่องมือ/กระบวนการ MIDL​ (การรู้เท่าทันสื่อ​เพื่อสร้างเมืองของทุกคน) “แกนนำเยาวชน MIDL for Inclusive Cities ภาคเหนือ” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ให้แก่เยาวชน ในการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษา การพัฒนาเมือง/สังคมให้ทุกคนมีส่วนร่วม

จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information Digital Literacy : MIDL) กับความเป็นพลเมืองในบริบทของสังคมไทย

วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณ : ภาพ ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่