คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 1/2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารราชภัฏ 90 ปี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้เป็นผู้นำประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับ

- อ.ดร.ธัญญ์ฐิตา  สถิรไชยวิทย์   ในโอกาสสำเร็จการศึกษา  หลักสูตร Ph.D. Program in Human Resource and  Organization Development <International Program>

-  อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ ในโอก่สรายงาน กลับจากการศึกษาระดับปริญญาเอก

ต้อนรับอาจารย์ใหม่สู่รั้ว FMS CMRU 

- อาจารย์จุฑาลักษณ์  สายแปง   ประจำภาควิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

- อาจารย์รัญชิดา เพิ่มศิริ  ประจำภาควิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ยินดีกับบุคลากร

ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ  ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563

- นางสาวลำดวน ไชยอาษา ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563

 

 

 

อาจารย์ ดร.มัทนา อินใชย, อาจารย์ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล และอาจารย์สุวลักษ์ อ้วนสอาด ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ได้นำสรุปผลการดำเนินการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำเสนอในที่ประชุม

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่