คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการวิทยาการจัดการอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม กิจกรรม จิตแจ่มใส ทำดีที่ “ศาลาพระพุทธจตุรทิศ”

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยาการจัดการอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม กิจกรรม จิตแจ่มใส ทำดีที่  “ศาลาพระพุทธจตุรทิศ” ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดและจัดความสวยงามบริเวณศาลาพระพุทธจตุรทิศ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และ จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านการมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ


 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่