คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก" ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานวิจัยฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบความรู้ด้านแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงบูรณาการ เทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้ทุน การเขียนแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย และการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเดี่ยว และแหล่งทุนในประเทศไทยและการคัดเลือกกลุ่มเรื่องในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คราจารย์ นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่