คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้สรุปมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID – 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้
            1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% ภาคเรียน 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
            2. ขยายระยะเวลาการชำค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าปรับการชำระล่าช้า ภาคเรียน 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
            3. ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 20% และแบ่งจ่ายได้ 3 งวด 1/2563
            4. ลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 30% 1/2563

ขอบคุณข่าว : www.cmru.ac.th

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่