คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คนเก่ง FMS

วันที่ 04 เดือน มีนาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. อาจาย์พลศรัณย์  ศันยทิพย์  หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์  ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการพัฒนานักศึกษา ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" 

2.นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอ VLOG ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14 ภายใต้โจทย์ VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด จำนวน 2 ทีม ดังนี้

   ทีม JN JOURNEY
   นางสาวนิศารัตน์ ยองสุวรรณ์ และ นายจีรพงษ์ เกิดสกุล ได้รับรางวัลชมเชย 

   ทีม Success
   นางสาวปัญชิกา ปิวะนา นายจิตตพงษ์ วิเวททรางกูร และนางสาวบุษยมาส งามจั่นศรี  ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน 

3.นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมกราคม 2563 โจทย์ “ประกวด Creative Idea นำเสนอของเล่น หรือ เกม เสริมทักษะ สร้างรายได้”
 

   ทีม GSB Farmaer
   นายพงศกร กรรนิการ์ และนายจิราวัฒน์ ขัดทา    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับรางวัล       รองชนะเลิศ   อันดับ 1 ระดับประเทศ
 
   ทีม 24 Gogame
   นาย จีรพงษ์ เกิดสกุล   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   ทีม ROV Arena of valor
   นาย จิราวัฒน์ ขัดทา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
4.นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อ AHF Media Award การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM" เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   ทีม Rustic Studio 
   นายธนาวุธ เกตุชีพ  นายศักรินทร์ เตอเก และนางสาวทวิสรา อินสอน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

5.นักศึกษานิเทศพร้อมทีมคว้าได้รับรางวัลจากการประกวด การออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การนาซ่า (NASA) โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR-Mekong) โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และกรมควบคุมมลพิษแห่งประเทศไทย
    นายปิยะพงษ์ ตานะกูล

6.นางสาวกนกวรรณ เพ็งเพ็ช นักศึกษาจากหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมมนุษย์ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ ที่ได้ครองตำแหน่ง นางสาวแพร่ปี 63

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่