คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM จัดกิจกรรม KM ครั้งที่ 1/2563 "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน"

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการ การจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ  ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ  "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน"  เพื่อเป็นการเสาะแสวงการความรู้เพิ่มเติม และเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรม KM ระดับคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คณาจารย์ต่างมหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็นหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

 
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่