คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการต้อนรับ TMA ภายใต้โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

วันที่ 05 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคุณกนิษฐา รักษาเขตต์ และคุณกัญญาณัฐ  นพสงค์ ตัวแทนจากมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในโอกาสประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง" รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

     โครงการ " สร้างนักบริหารดีและเก่ง" หลักสูตร Creating Future Great Leaders นี้ เปิดรับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ สถาบันละ 2-4 คน

      การดำเนินการที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวภุมรินรัตน์ อินตา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และนายจิรายุทธ ศรีทาสร้อย ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่