คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R

วันที่ 31 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้เรียนที่มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป  โดยจัดกิจกรรมในวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ   ชั้น 5  อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากอาจารย์ทับทิม ก้อนคำ  อาจารย์พิเศษภาควิชาสื่อสารและการออกแบบสื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่