คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักาะการสื่อสาร English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนการเรียนรู้ศัพท์ที่สำคัญในการสื่อสารตลอดจนการนำเสนองานด้านธุรกิจบริการ และอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 โดยวันแรกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่สองเป็นการอบรมโดยการลงพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักสึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แลหะฝึกใช้ภาษากับนักท่องเที่ยว โดยมี Assistant Professor Dr.Max. Y.C.LO จาก มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากร

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่