คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้หากนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 % จะได้รับการบันทึกคะแนนกิจกรรมหลักสูตรละ 3 หน่วยกิจกรรม ...นักศึกษาสนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษา http://www.lc.cmru.ac.th/training หรือสอบถามได้ที่ 053-885867-8 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่