คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมซ ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง) เพื่อร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในการจัดการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง และอบรมการทำโคมยี่เป็ง โดย แม่ครูสมจิตร บุญหมื่น แม่ครูนัฐนิช บุญหมื่น และแม่ครูวันเพ็ญ ใจมา จาก โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักสึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการจัด ซุ้มประตูป่า ประเพณียี่เป็ง เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์ประเพณีวที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ช้านาน 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่