คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัลโล่รางวัล

วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “ต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา” กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมจัดขึ้นและได้มีการประกวด “ต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา” เพื่อเป็นการสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญา เอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาผ่านกระบวนการหล่อเทียน ขบวนแห่ ตลอดถึงเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดดังกล่าวได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภท “สวยงาม”ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัลชนะเลิศ ประเภท “ความคิดสร้างสรรค์” ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, รางวัลชนะเลิศ ประเภท “ส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา” ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รางวัล “ชมเชย” ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ,คณะเทคโนโลยีการเกษตร,วิทยาลัยนานาชาติ

ขอบคุณ - ข่าว และภาพข่าว จาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่