คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ปี 2

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

           คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ        เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ปี 2 ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ สุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่   เป็นการอบรมเพื่อต่อยอดจากการอบรมครั้งที่ ๑ เพื่อให้บุคลากรที่ได้งบประมาณการวิจัยแล้ว ได้อบรมและฝึกหัดปฏิบัติในการเขียนรายงานการวิจัย และการจัดทำสรุปผลการวิจัย และบุคลากรที่กำลังเริ่มดำเนินการจัดทำโครงร่างงานวิจัย ได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงร่างงานวิจัยเพื่อนำเสนอของงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่