คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการธุรกิจจำลองของนักศึกษาภาคพิเศษ และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วันที่ 21 เดือน มีนาคม ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการธุรกิจจำลองของนักศึกษาภาคพิเศษ และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิตในหัวข้อ “การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิดของ มคอ.1 สาขาการบัญชี ฉบับใหม่” และ ครูประทุม สุริยา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในสังคมไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม มีอาจารย์ให้ความสนใจจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 17 มหาวิทยาลัย และมีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 57 ท่าน

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่