คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2017 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมผู้บริหารชุดใหม่ วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     แนะนำผู้บริหารใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ เทคนิคการเขียน SAR สำหรับตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ " เทคนิคการเขียน SAR สำหรับตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร เพื่อประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตร บุคลากรด้านวิชาการรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องศิริธาราชั้น 2 โรงแรมศิริปันนา เชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการบริการวิชาการร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย คุณพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และ การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย คุณสมเกียรติ ปัญหา ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารสำนักงาน คปภ. วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ และโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณณพชร คำภีระปัญญา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561

ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการต่างๆ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการประจำคณะ ผู้บริหารคณะ และหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมประชุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่