คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2017 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมผู้บริหารชุดใหม่ วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     แนะนำผู้บริหารใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2560

การประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการต่างๆ การจัดการเรียนการสอน การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการประจำคณะ ผู้บริหารคณะ และหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมประชุม

คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมเตรียมความเพื่อการทำงาน (งานปัจฉิมนิเทศฯ) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคพิเศษ 1/2560

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคพิเศษ 1/2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความเพื่อการทำงาน (งานปัจฉิมนิเทศฯ) เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการการจัดกิจกรรมธุรกิจจำลองของนักศึกษา เช่น การแข่งขันวิ่งมินิมาธอน การแข่งขันตะกร้อ และการแข่งขันรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักศึกษาภาคพิเศษ ตลอดจนการมอบเงินกำไรจากกิจกรรมธุรกิจจำลองเข้ากองทุนคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก

คณะวิทยาการจัดการ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เพื่อเป็นการมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้นการให้ข้อคิดแนวทางในการออกไปศึกษาเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึกปฏิบัติจริง การให้ความรู้เรื่อง ?เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฝึกงานให้ประสบความสำเร็จ? โดย คุณอิศรินยา ปริสุทธิกุล หัวหน้าหน่วยขายและบริการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ จำกัด (กลุ่มในเครือ Tcc Land Asset world) ซึ่งมามอบความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานและมอบโอวาท ข้อคิดต่างๆ ให้แก่นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตร รวม 800 คน ตลอดจนการรับฟังกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสรุปหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผลรายวิชา การฝึกประสบการณ์ฯ โดย อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

แถลงข่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Business Training Center CMRU (BTC CMRU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Business Training Center CMRU (BTC CMRU) พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการอบรม Update มาตรฐานการบัญชี วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่