คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


ภายในปี 2020 คณะวิทยาการจัดการจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น


ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 08 เดือน มีนาคม ปี 2017 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมผู้บริหารชุดใหม่ วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     แนะนำผู้บริหารใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2020 คณะวิทยาการจัดการจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ ? โทรทัศน์ (ฅน ทัน สื่อ) ในรูปแบบกิจกรรมถอดบทเรียน ?รู้ทันสื่อ? ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาควิชานิเทศศาสตร์

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ ? โทรทัศน์ (ฅน ทัน สื่อ) ในรูปแบบกิจกรรมถอดบทเรียน ?รู้ทันสื่อ? ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาควิชานิเทศศาสตร์ การเสวนาเครือข่ายฅนทันสื่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการถอดบทเรียน ?รู้ทันสื่อ ? จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ ฅนทันสื่อสายเหนือ ?สื่อสาร ? สร้างสรรค์ ? รู้ทันสื่อ? วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่